pic1
pic1

کمپین ملی شهری

هدف کمپین ملی شهری ایران ساخت شهرها به عنوان مکان هایی زیست پذیر برای آینده ای پایدار است.این کمپین که در مسیر رسیدن به کنفرانس هبیتات 3 گام برمی دارد به دنبال ارائه تعریف جدیدیاز شهر در ایران است.در این راستا قصد داردبا کمک همه اقشار جامعه ؛ کودکان ، مردان ، زنان ، جوانان ، سالمندان ، ناتوانان و … به شناسایی مشکلات شهرها پرداخته و در نهایت با ارائه راه حل هایی شهر دلخواه ایرانیان را ترسیم نماید.از همه ایرانیان دعوات می شود تا تصویر شهر کنونی و آینده خود را از طریق این وبسایت با ما به اشتراک بگذارند.اگر در راستای رسیدن به آینده ی شهری بهتر گام برمی دارید امروز به ما بپیوندید .

داستان